Jak dostosować system oceniania do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

dr Adriana Kloskowska

Cel główny:

Uczestnicy wiedzą, jak dostosować system oceniania dla uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Cele szczegółowe:

Uczestnicy

  • poznają zasady oceniania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodne z przepisami prawa oświatowego;
  • zdobędą praktyczne informacje nt. dostosowania oceniania do możliwości uczniów z konkretnymi (występującymi w danej placówce) specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją, autyzmem, afazją. Mutyzmem wybiórczym, FASD, ADHD, zaburzeniami psychicznymi.

Program szkolenia:

Co o ocenianiu, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi prawo oświatowe?
Ocenianie a klasyfikowanie i motywowanie.
Ocenianie a dostosowanie wymagań edukacyjnych i organizacji procesu uczenia się.
Indywidualizacja oceniania przedmiotowego.
Indywidualizacja oceniania zachowania.
Dostosowanie oceniania do konkretnych potrzeb wynikających z zaburzeń czy dysharmonii rozwojowych, z niepełnosprawności intelektualnej czy ruchowej (wg potrzeb danej placówki).
Współpraca z rodzicami  w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.