Uczeń z SPE. Diagnoza, planowanie pracy (w tym IPET), indywidualizacja, dostosowanie

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

W naszych szkołach uczą się dzieci z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym trudnościami w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, myślenie matematyczne), z dysleksją, Adhd, zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a zatem ważne jest, by nauczyciele znali główne uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzieli, jak indywidualizować pracę z uczniem na podstawie diagnozy; jak konstruować zadania, jak oceniać, jakie stosować pomoce dydaktyczne i specjalistyczne, jak wspierać ucznia i budować jego poczucie własnej wartości.