Uczeń z SPE. Diagnoza, planowanie pracy (w tym IPET), indywidualizacja, dostosowanie

centrum kształcenia nauczycieli

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne – 1 moduł

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

dr. Adriana Kloskowska

O SZKOLENIU

W naszych szkołach uczą się dzieci z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym trudnościami w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, myślenie matematyczne), z dysleksją, Adhd, zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a zatem ważne jest, by nauczyciele znali główne uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzieli, jak indywidualizować pracę z uczniem na podstawie diagnozy; jak konstruować zadania, jak oceniać, jakie stosować pomoce dydaktyczne i specjalistyczne, jak wspierać ucznia i budować jego poczucie własnej wartości.

Cel główny:

Nauczyciele w sposób optymalny planują i organizują pracę z uczniem ze SPE

Cele szkolenia:

 1. Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów ze spe i zgodnie z nimi planują pracę – pomoc pp, IPET.
 2. Dokonują oceny efektywności pracy i formułują WOPFU.
 3. Dostosowują treści programowe, formy i metody pracy oraz sposoby oceniania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Przebieg szkolenia, tematyka zajęć:

 • Uczniowie ze SPE – charakterystyka grupy.
 • Planowanie i organizowanie pracy z uczniem ze SPE zgodnie z prawem oświatowym – analiza.
 • Diagnoza funkcjonalna.
 • Rozpoznawanie trudności: poznawczych, emocjonalnych, społecznych.
 • Planowanie pracy – IPET.
 • Ewaluacja – WOPFU.
 • Dostosowywanie form i metod pracy oraz treści programowych.
 • Indywidualizowanie w procesie oceniania.
 • Uczeń ze SPE w grupie społecznej.
 • Praca zespołowa nauczycieli na rzecz uczniów ze SPE.
 • Współpraca nauczycieli z rodzicami i specjalistami.