Standardy Ochrony Małoletnich w Placówkach Oświatowych

Szkolenie dla rady pedagogicznej

szkolenia dla nauczycieli, szkolenie dla nauczycieli, kursy doskonalenia nauczycieli,, wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, ocenianie kształtujące, szkolenia nauczycieli, centrum doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia nauczycieli

Szkolenie skupi się na nowych obowiązkach wynikających z aktualizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą definicji i celów Standardów Ochrony Małoletnich, a także dowiedzą się, jak skutecznie opracować i wdrożyć te standardy w swoich placówkach

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

MATERIAŁY

Otrzymujesz od nas wzorcowe dokumenty, które będziesz mógł dostosować do potrzeb szkoły

TRENER

Marek Grzywna

Cel główny:

Celem główny szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat Standardów Ochrony Małoletnich obowiązujących w placówkach oświatowych. Uczestnicy zdobędą umiejętności opracowywania, wdrażania, monitorowania i aktualizacji tych standardów, a także zrozumieją rolę i odpowiedzialność dyrektora placówki w kontekście nowych przepisów.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wzorcowe dokumenty, które będą mogli dostosować do potrzeb szkoły

Cele szczegółowe:

  1. Zdobycie wiedzy dotyczącej specjalnych kwestii, takich jak ochrona dzieci niepełnosprawnych czy korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Uczestnicy poznają:

  • Nowe obowiązki placówek oświatowych związane z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • Definicję i cele Standardów Ochrony Małoletnich
  • Podstawy prawne, na których opierają się Standardy Ochrony Małoletnich
  • Procedury weryfikacji niekaralności pracowników.
  • Rolę organu zarządzającego i dyrektora placówki w kontroli wdrażania standardów.
  • Specjalne kwestie związane z ochroną dzieci niepełnosprawnych oraz korzystaniem z urządzeń elektronicznych.
  • Metody oceny i aktualizacji standardów w cyklu szkoleniowym.

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie

A. Kontekst prawny

  1. Nowe obowiązki dla placówek oświatowych zgodnie z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  2. Obligatoryjny obowiązek w zakresie sprawdzania niekaralności pracowników.
II. Standardy Ochrony Małoletnich – Wprowadzenie

A. Definicja i cel Standardów Ochrony Małoletnich.
B. Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
C. Kto ma obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?

III. Opracowanie Standardów Ochrony Małoletnich

A. Wytyczne do opracowania standardów.
B. Warunki konieczne do spełnienia przed uznaniem, że standardy zostały opracowane.
C. Kiedy i jak opracować standardy?

IV. Weryfikacja Niekaralności

A. Kontrola przestępstw seksualnych w rejestrach.
B. Procedury i obowiązki weryfikacji niekaralności pracowników.

V. Kontrola Wdrażania Standardów Ochrony Małoletnich

A. Rola organu zarządzającego i dyrektora placówki.
B. Procedury monitorowania i ewaluacji wdrożenia standardów.

VI. Odpowiedzialność Dyrektora Placówki

A. Związane z wprowadzeniem procedur zgodnych z nowymi przepisami.
B. Interwencja prawna na rzecz dziecka oraz dziecka z niepełnosprawnością.

VII. Zawartość Standardów Ochrony Małoletnich

A. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi a personelem.
B. Procedury interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego.
C. Obowiązki związane z zawiadomieniem o przestępstwie na szkodę małoletniego.
D. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
E. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu.
F. Udostępnianie standardów rodzicom, opiekunom, oraz małoletnim.
G. Procedury przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu.

VIII. Specjalne Kwestie

A. Dzieci niepełnosprawne i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
B. Korzystanie z urządzeń elektronicznych i ochrona przed treściami szkodliwymi.
C. Ustalanie planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

IX. Ocena Standardów i Aktualizacja

A. Cykliczna ocena standardów.
B. Dostosowanie do aktualnych potrzeb i przepisów.

X. Informacje Dotyczące Obowiązku Opracowania Standardów

A. Podstawa prawna: Ustawa o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
B. Data obowiązywania nowych regulacji.
C. Zakres obowiązków dla organu zarządzającego i organizatora działalności.

XI. Zakończenie

A. Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia.
B. Otwarta dyskusja i pytania uczestników.