CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

Szkolenie adresujemy do nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych placówek ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych, a także pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne oraz innych specjalistów jako konkretne wsparcie w bardzo trudnych i delikatnych sytuacjach i zachowaniach uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Cel szkolenia: Przekazanie uczestnikom informacji niezbędnych do planowania i organizowania wsparcia dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w celu minimalizowania / eliminowania zachowań nieakceptowalnych społecznie.

Efekty kształcenia: Uczestnicy wiedzą, jak wspierać uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym podczas bieżącej pracy oraz podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Metody pracy: wykład z prezentacją, dyskusja, analiza przypadków

Program szkolenia:

Lp. Temat modułu Zagadnienia szczegółowe/opis
1 Zagrożenie niedostosowaniem społecznym – wyjaśnienia terminologiczne. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym a niedostosowanie społeczne, zachowania trudne wychowawczo.
2 Symptomy zagrożenia niedostosowaniem społecznym, Przegląd trudnych sytuacji i ich przyczyn.
3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Planowanie i organizowanie pomocy p-p uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
4 Umiejętności prospołeczne. Przegląd umiejętności.
5 Technika ekspozycji. Przebieg, zastosowanie, przykład.
6 Trening kształtowania kompetencji społecznych. Planowanie i organizowanie: określenie celu, wybór tematyki, określenie umiejętności, tworzenie algorytmu, modelowanie, generalizowanie, informacja zwrotna.
7 Strategie wsparcia podczas bieżącej pracy. Techniki wspierające zachowania pożądane i minimalizujące zachowania niepożądane.

Materiały dla słuchaczy:

Słuchacze otrzymają prezentację z omawianymi podczas szkolenia strategiami, zawierającą również polecaną przez prowadzącego literaturę

Materiały dla słuchaczy:

Słuchacze otrzymają prezentację z omawianymi podczas szkolenia strategiami, zawierającą również polecaną przez prowadzącego literaturę

dr Adriana Kloskowska

nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z uczniami z autyzmem, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery, dyrektor, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy w Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe w Grudziądzu, mówca motywacyjny, koordynatorka sieci współpracy dla nauczycieli z zakresu zaburzeń komunikacyjnych: mutyzm wybiórczy, afazja; autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych, broszur tematycznych dot. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, integracji sensorycznej, autyzmu, metod wspierania rozwoju dzieci, zaburzeń posturalnych i zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz licznych artykułów, które publikuje m. in. w Charakterach, Małych Charakterach, Mindful Kids, Newsweek Psychologii, Głosie Pedagogicznym, Monitorze Dyrektora Szkoły, Monitorze Dyrektora Przedszkola, Forum Placówek Niepublicznych, Wczesnej Edukacji, Życiu Szkoły, TIKu w Edukacji, Polonistyce, Terapii Specjalnej, Głosie Uczelni UMK,  redaktor naczelna Kwartalnika Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Integracja Sensoryczna 1-3/2021, członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy z zakresu neuronauki, prowadzi na FB strony Impuls do Rozwoju Edukacji, Impuls do Rozwoju Specjalistyczne Centrum Neurorozwojowe oraz grupy Impuls dla nauczycieli, Impuls dla rodziców, mama nastolatki.