Co zamiast stopni? Jak monitorować postępy uczniów nie tylko w edukacji zdalnej?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Marzanna Wiśniewska

CEL GŁÓWNY

1. Dowiem się, jak planować i monitorować pracę z zespołem uczniowskim bez (z ograniczeniem liczby) stopni.

2. Przeanalizuję różne metody monitorowania postępów uczniów:
a) Praca z celami i kryteriami sukcesu zakończona samooceną lub oceną koleżeńską,
b) Informacja zwrotna od nauczyciela, która nie odbiera resztek czasu wolnego, a pomaga uczniowi się uczyć,
c) Refleksja uczniowska i jej wykorzystanie w planowaniu pracy nauczyciela i ucznia,
d) Kartkówka na ocenę koleżeńską, która skupia się na procesie uczenia się,
e) Sprawdziany, które są frajdą i nie prowokują do oszustw (wykorzystanie możliwości aplikacji: Quizizz, Nearpod, Wordwall, Formularze Google- do wyboru szkolenie z jednej wybranej przez uczestników warsztatu aplikacji).

3. Poznam technikę wystawiania stopni na półrocze i koniec roku, gdy w dzienniku brak cyferek.

Uczestnicy warsztatu otrzymają dostęp do gotowych autorskich materiałów przygotowanych przez prowadzącą z możliwością ich edycji.

O PROWADZĄCYM

Marzanna Wiśniewska – polonistka i wicedyrektor w szkole podstawowej, okejka w internetowym kursie OK zeszyt CEO, ucząca bez stopni w klasach 4-8, propagatorka oceniania kształtującego i OK zeszytu, gier edukacyjnych, efektywnego wykorzystywania TIK, zamiany nauki w angażującą zabawę lub wyzwanie. Skupiam się na rozwijaniu kompetencji kluczowych własnych oraz moich uczniów i uczestników warsztatów. Autorka strony dla uczniów i nauczycieli „Od słowa do słowa” www.marzanka.pl