Dostosowanie treści programowych do indywidualnych możliwości i cech psychofizycznych uczniów.

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

To szkolenie pogłębi umiejętność nauczycieli prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, psychicznych, edukacyjnych i wychowawczych oraz możliwości psychofizycznych uczniów jak również efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy na zajęciach edukacyjnych.