Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

CZAS TRWANIA

3 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Elżbieta Kłosowska, Zofia Kowalska, Małgorzata Wojnowska

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie efektywności działań w sytuacjach kryzysowych pojawiających się u uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnik
– pozna specyfikę kryzysu, jego rodzaje, dynamikę
– dowie się co może czuć uczeń dotknięty kryzysem i jakie przejawiać objawy
– będzie potrafił przewidywać zagrożenie, planować działania prewencyjne, , koordynować działania
instytucji

PROGRAM

1. Kondycja psychiczna uczniów po powrocie do nauczania stacjonarnego.
2. Kryzys. Charakterystyka, dynamika i rodzaje kryzysów.
3. Diagnozowanie uczniów w kryzysie w praktyce szkolnej.
4. Podstawowa interwencja kryzysowa.