Informacyjne tsunami – jak ograniczać zmęczenie cyfrowe u dzieci i młodzieży?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Nauczyciele wiedzą, jak zapobiegać zmęczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne młodego człowieka.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy

  • poznają strategie zapobiegania zmęczeniu cyfrowemu
  • zdobędą informacje nt. najnowszych badań dot. zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży oraz na temat trudności, z którymi borykają się dzisiaj młodzi ludzie
  • będą potrafili zaplanować działania profilaktyczne oraz wsparcie dzieci i młodzieży w celu zapobiegania / minimalizowania zmęczenia cyfrowego
  • będą potrafili wspierać rodziców dzieci w podejmowaniu aktywności mających na celu zapobieganie / minimalizowanie skutków zmęczenia cyfrowego dzieci i młodzieży

PROGRAM

Świat, który nas ukształtował a współczesny świat.

Ewolucja – podstawa życia na Ziemi.

Emocje – strategie przetrwania.

Cyfrowa siła przyciągania.

Multitasking.

Informacyjne tsunami.

Pokolenie instant.

Funkcjonowanie w kryzysie.

Jak wylogować mózg?

Jak żyć w usieciowionym świecie?