Jak rozbudzić na nowo zawodowy entuzjazm?

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Uczestnicy wiedzą, jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia oraz jak odnaleźć równowagę, komfort i zadowolenie w pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy

  • dowiedzą się, czym jest wypalenie zawodowe, co je powoduje oraz może sobie pomóc, by uniknąć syndromu wypalenia zawodowego;
  • poznają czynniki sprzyjające nasilaniu się stresu i przyczyniające się do powstania syndromu wypalenia zawodowego;
  • zdobędą informacji nt. objawów wypalenia zawodowego i faz procesu wypalenia;
  • będą potrafili świadomie zarządzać sobą w sytuacji stresowej tak, by zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

PROGRAM

Stres w zawodzie nauczyciela.

Przyczyny stresu nauczyciela

Wypalenie zawodowe nauczycieli w badaniach

Wpływ stresu na ludzki organizm.

Skutki stresu – psychospołeczne i zdrowotne.

Zasoby indywidualne i środowiskowe stanowiące istotny czynnik chroniący jednostkę przed skutkami stresu.

Strategie radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu.

Praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Specjalistyczna pomoc osobom  narażonym na przewlekły stres.

Etyka pracy we współczesnym świecie a stres i wypalenie zawodowe.