Rozwój psychoseksualny dziecka z ASD

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Adriana Kloskowska

CEL GŁÓWNY

Uczestnicy wiedzą, jak  zapobiegać /  jak eliminować zachowania seksualne nieakceptowalnych społecznie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczestnicy dowiedzą się, jak wspierać rozwój psychoseksualny dzieci z autyzmem, jak reagować na zachowania będące przejawem seksualności, a nieakceptowalne społecznie takie jak masturbacja oraz jak uczyć dziecko z autyzmem rozumienia pojęć takich jak „intymność”, „prywatność”.

PROGRAM

Przejawy seksualności u dziecka, w tym z ASD.

Dorośli wobec zachowań seksualnych dzieci.

Osoba z ASD a seksualność.

Masturbacja jako problem.

Strategie działań wspomagających rozwój psychoseksualny dziecka z ASD.