Opracowanie i realizacja programu zajęć reintegracyjnych w szkołach

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

TRENER

Elżbieta Kłosowska

CEL GŁÓWNY

Reintegracja zespołu klasowego

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wypracowanie szczegółowego programu zajęć reintegracyjnych
2. Poznanie metod i form służących integracji
3. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
4. Budowanie więzi pomiędzy uczniami
5. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienie ze strony innych osób.
6. Tworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery
7. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły

PROGRAM

1. Ćwiczenia wstępne i budujące klimat klasy.
2. Jak porozumiewać się z innymi (komunikacja jedno i dwukierunkowa, bariery komunikacyjne).
3. Aktywne słuchanie.
4. Gry komunikacyjne – (rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, w parach, z klasą).
5. Wspólne planowanie działań klasowych i przydzielanie zadań.
6. Metody na radzenie sobie ze stresem i codziennymi trudnościami.
7. Empatia, tolerancja, akceptacja by wszystkim żyło się lepiej.

O PROWADZĄCYM

Spełniona zawodowa babcia, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje, kocham tańczyć, potrafię cieszyć się życiem.

– 30 pracy na stanowisku pedagoga szkolnego na wszystkich poziomach edukacyjnych,
– 18 lat pracy jako wykładowca akademicki,
– 7 lat pracy jako doradca metodyczny w zakresie opieki i wychowania,
– 7 lat pracy jako Koordynator w Telefonicznym Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
– 7 lat pracy w Toruńskim Stowarzyszeniu Aktywności Społecznej jako prowadząca Klub 60+,
– 7 lat prowadzenia konsultacji dla rodziców w ramach Poradni Rodzinnej, Wspieranie rodzin wykluczonych społecznie z dozorami kuratorskimi -prowadzenie Szkoły dla Rodziców, przez cały okres działalności zawodowej prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, pracowników poradni oraz pedagogów w zakresie profilaktyki i wychowania