Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

4 godziny dydaktyczne

TRYB

Szkolenie stacjonarne / online

O SZKOLENIU

Coaching to forma rozwoju opierająca się na założeniu, że każdy ma wystarczające zasoby, aby rozwiązać pojawiający się problem. W jakim stopniu podstawowa umiejętność coacha czyli sztuka zadawania pytań może być przydatna w pracy nauczyciela. Z jakich doświadczeń coachingu warto korzystać, by wspierać uczniów w rozwoju, by lepiej współpracować z rodzicami, by tworzyć lepszy zespół jako rada pedagogiczna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas warsztatu.

Cel glówny

Poznanie podstawowych założeń coachingu. Określenie możliwości wykorzystania elementów coachingu w pracy nauczyciela

Cele szczegółowe

Uczestnicy:

 • Opiszą różnice pomiędzy coachingiem, tutoringiem, mentoringiem i innymi formami wspierania ucznia w rozwoju.
 • Opiszą zasady coachingu.
 • Określą na czym polega mapa świata.
 • Wymienią etapy uczenia się.
 • Odróżnią pytania zamknięte od otwartych i uzasadnią celowość stosowania jednych i drugich.
 • Zastosują model GROW jako podstawowy model coachingowy.
 • Określą możliwości wykorzystania elementów coachingu w swojej pracy z uczniami, z rodzicami i wewnątrz zespołu.

Program szkolenia

 • Przywitanie się,  przedstawienie celów i planowanego przebiegu szkolenia
 • Trener łączy uczestników w zespoły przedmiotowe. Nauczyciele wspólnie wybierają, jakie trzy poznane  metody/techniki od jutra będą stosować na swoich lekcjach. Każdy swoją osobistą deklarację odczytuje i przywiesza na plakacie: Od jutra stosuję: … Trener prosi dyrektora, aby plakat przywiesił w pokoju nauczycielskim. Proponuje również aby nauczyciele przywiesili w pokoju nauczycielski tabelkę: Co zrobiłam/łam, aby widzieć, jakie techniki, w której klasie są stosowane
 • Jeśli szkolenie jest online, nauczyciele mogą utworzyć wirtualną tablicę w dostępnym dla wszystkich programie i tam pisać informacje, co i w której klasie zastosowali
 • Wnioski, rekomendacje, ewaluacja